Једначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем