+
Површина круга

Површина круга

Description:

На крају ове лекције ученици ће знати:

  • како да одреде површину круга ако им је познат полупречник
  • формулу за израчунавање површине круга
  • да реше једноставније задатке 

 

Кроз три различита приступа ученицима се презентује идеја израчунавања површине круга и одређивања формуле по којој се та површина рачуна, у функцији од полупречника круга.

 

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

263 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Доказ без речи

Ознаку А (енглески area - површина) за површину круга заменити ознаком Р.

Још мало разјашњења:

Занимљивости

open player in a new window