Online College Courses for Credit

+
Поремећај пажње и хиперактивност (ADHD/ADD)

Поремећај пажње и хиперактивност (ADHD/ADD)

Rating:
Rating
(0)
Description:

Након изучавања ове лекције наставници ће:

  • умети да препознају симптоме поремећаја пажње и хиперактивности
  • успешно правити разлику између поремећаја пажње и проблема у понашању
  • умети да креативно и развојно-корисно реагују у раду са учеником који има ове тешкоће.

Курс је намењен наставницима и има за циљ да да основне информације о поремећају пажње и хиперактивности, да оспособи наставнике да препозна ове тешкоће код ученика и да, у контакту са учеником који има симптоме, има проактиван став, те да тиме допринесе здравом развоју ученика и његовој интеграцији са вршњацима.

The lesson is intended for teachers and lessons aim is to provide teachers with sympto,s and causes of ADD and ADHD, also shows the difficulties faced by children with this disorder and constructive ways to respond.

 

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Поремећај пажње и хиперактивност

Поремећај пажње и хиперактивност

Физиологија поремећаја пажње и хиперактивности

Живети са АДХД

Питања за даљи рад

  • На који начин сте до сада реаговали на понашање ученика са АДД/АДХД? Каква је била Ваша типична реакција? Каква понашања ученика са дефицитом пажње су карактеристична на узрасту којем Ви предајете?
  • Наведите шта бисте рекли ученику који је довео себе у опасност због хиперактивног понашања? На који начин бисте му се обратили, а да то буде позитивно и корисно за њега?