Online College Courses for Credit

+
Анимиране слике / Animated images

Анимиране слике / Animated images

Description:

На крају ове лекције (часа) ученице ће:

​- разумети појам анимиране слике

- научити да одреде непокретне и покретне делове анимиране слике

- умети да креирају једноставне анимиране слике у програмима Photoshop и Image Ready

Једноставним језиком ученицима је представљен појам анимиране слике. Упознати су са чињеницом да се читава седма уметност (филмска уметност) заснива на мани људског ока - његовој спорости.

Просечно људско око може да види до 12 слика (кадрова, фрејмова) у секунди. Приказ већег броја слика за исти временски период узрокује утсак (илузију) да нису у питању појединачне слике, већ континуирани покрет.

Ученицима је представљен метод рада у програмима Photoshop и Image Ready који доводи до креирања анимиране слике.

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Анимиране слике

Погледајте видео упутство које ће вам представити појам анимиране слике и научити вас како да је, у Photoshop-у направите.

Графика и анимација

Подсетите се чињеница о графици и повезите их са причом о анимацији...

of