Online College Courses for Credit

+
Balansering av kjemiske reaksjoner

Balansering av kjemiske reaksjoner

Rating:
Rating
(0)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

311 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Balansering av enkle kjemiske reaksjonsligninger

Innledning - hva skjer i praksi

​Når vi griller på en skikkelig kullgrill tenner vi vanligvis på kullet ved hjelp av tennveske eller en elektrisk tenner. Det vi da egentlig gjør er å starte en kjemisk reaksjon som omdanner karbon og oksygen til karbondioksid. Grillkull er 

Ordligning

​Karbon + oksygengass  → karbondioksidgass

Reaksjonsligning

C     +     O2     →             CO2

I en kjemisk reaksjon må antall atomer av hvert stoff være likt på begge sider av  reaksjonspilen →. Hvis det er ulikt antall, må vi øke koefisienten slik at det blir like mange. Vi teller opp og sjekker:

C   +   O + O     →       C + O + O   Vi ser at det er like mange atomer av karbon og oksygen på begge sider!