Online College Courses for Credit

+
Bilder av kiselalger -encellede alger

Bilder av kiselalger -encellede alger

Rating:
Rating
(0)
Description:

Første del en kort og praktisk rettet oversikt over hva mikroorganismer er. Deretter litt informasjon om plankton. I denne sammenheng som kiselalger. Hensikten er å vise hvor forskjellige celler kan være og naturens mangfold. Bildet til høyre viser en fossil kiselalge

Bilder av kiselalger. Kiselalgene er planteplankton som driver omkring i vannmassene. Med sine 6000 arter viser de naturens mangfold

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 26 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Hva er mikroorganismer

En kort praktisk rettet oversikt over begrepet mikroorganismer

of

Source: www.ndla.no

Kiselalger

Kiselalger eller diatomeer (Bacillariophyceae) er en klasse av mikroskopiske alger som lever i hav og innsjøer eller i fuktige miljøer på land. Kiselalgene er en av hovedkomponentene i planteplanktonet i norske havområder og i andre hav. Noen arter lever fastsittende på bunnen ellerepifyttisk på vannplanter, trestammer og moser. Ca. 6000 arter er beskrevet.

 

Kiselalger er et av mange planteplankton i vann. Plankton er betegnelse på alle vannlevende organismer som driver omkring og som må følge strømninger i vannet.

 

Det er beskrevet ca 6000 arter og som gruppe antas de å være eldre enn dinosaurusene

Mikroskopi av kiselalger

Havforsker Dr. Paul Hargreaves har slått seg sammen med kunstneren Faye Darling for å skape denne kunsten bassert på bilder av kiselalger.

Med sine 6000 kjente arter og stor forskjell  i utseende er dette et eksempel på naturens mangfold

 

For å se på bildene, trykk her