+
Лесен начин да креираш графикон во Calc

Лесен начин да креираш графикон во Calc

Rating:
Rating
(0)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Чекор 1

Креирај ја табелата со податоците што сакаш да ги прикажеш.

Пример,

Чекор 2

Потоа селектирај ги податоците што ќе ги прикажеш вклучувајќи ги главната редица или колона (Користи Ctrl за несоседни редици/ колони или Shift за соседни редици/ колони)

Чекор 3

Избери го тастерот од Standard лентата по што ќе ти се отвори првиот од четирите дијалог прозорци за креирање на Графикон

во кој се избира видот и подвидот на графиконот (Типот Пита (Pie) не може да ги прикаже податоците ако се наоѓаат во повеќе од две редици или колони)

Чекор 4

Следните два дијалог прозорци ги минуваш (без ништо да не менуваш во нив) за на крај во четвртиот прозорец  ги внесеш Името на графиконот и името на податоците прикажани на оските (X, Y и Z)

На крај се кликнува врз Finish, после што на екран се појавува креираниот график: