+
Лесен начин да креираш графикон во Calc

Лесен начин да креираш графикон во Calc

Rating:
Rating
(0)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

27 Sophia partners guarantee credit transfer.

245 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 21 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Чекор 1

Креирај ја табелата со податоците што сакаш да ги прикажеш.

Пример,

Чекор 2

Потоа селектирај ги податоците што ќе ги прикажеш вклучувајќи ги главната редица или колона (Користи Ctrl за несоседни редици/ колони или Shift за соседни редици/ колони)

Чекор 3

Избери го тастерот од Standard лентата по што ќе ти се отвори првиот од четирите дијалог прозорци за креирање на Графикон

во кој се избира видот и подвидот на графиконот (Типот Пита (Pie) не може да ги прикаже податоците ако се наоѓаат во повеќе од две редици или колони)

Чекор 4

Следните два дијалог прозорци ги минуваш (без ништо да не менуваш во нив) за на крај во четвртиот прозорец  ги внесеш Името на графиконот и името на податоците прикажани на оските (X, Y и Z)

На крај се кликнува врз Finish, после што на екран се појавува креираниот график: