Online College Courses for Credit

+
El registre lingüístic

El registre lingüístic

Rating:
Rating
(0)
Author: Josep Miquel Arroyo Baena
Description:

Conèixer els tipus de registres i els factors que en determinen l'ús.

1. Què és el registre lingüístic

1.1. Factors que determinen el registre (tema, grau de formalitat, canal, propòsit)

2. Tipus de registres (formals, no formals)

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

304 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 30 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

El registre lingüístic (Llengua catalana)

Què és el registre lingüístic? Quins factors determinen l'ús d'un registre? Totes aquestes preguntes tenen resposta en aquesta presentació de vídeo. Tranquils, que no dura ni deu minuts!

Source: Sòciolingüística, registre lingüístic, registres formals, registres no formals, estàndard