Online College Courses for Credit

+
Fotoelektrisk effekt (Impuls2  s.252-257)

Fotoelektrisk effekt (Impuls2 s.252-257)

Author: Håkan Nygård
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

311 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Fotoelektrisk effekt

Planck löste problemet med temperaturstrålningen år 1900 genom att anta att ljus/strålning emitteras och absorberas som energipaket/kvanta. D.v.s. en atom kan bara sända ut eller ta emot energi i bestämda portioner/energikvanta.

 

Einstein byggde vidare på denna teori och menade att strålning även överförs/åker fram som små energipaket/fotoner. Då kunde Einstiein 1905  förklara den fotoelektriska effekten. Han fick Nobelpris 1921 för denna upptäckt.

Se filmen nedan.

 

Fotoelektrisk effekt

Testa simuleringen

följ länken: http://phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric

Variera intensiteten på ljuset. Variera färgen på ljuset. Vilka slutsatser kan du dra?

Sammanfattning

of