+
Fy1 Acceleration

Fy1 Acceleration

Rating:
Rating
(0)
Author: Jacob Linder
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

27 Sophia partners guarantee credit transfer.

245 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 21 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Acceleration

Detta klipp beskriver begreppet acceleration

Tyngdacceleration

Accelerationen, a, vid fritt fall (tyngdaccelerationen, g) beror av jordens dragningskraft. Denna varierar något på jordklotet beroende på vilken breddgrad man befinner sig.

Allmänt gäller:

a=g

på våra breddgrader är g equals 9 comma 82 bevelled m over s squared. Längre söderut är g lägre och norrut högre.

Om vi försummar luftmotstånd har alla fritt fallande föremål denna acceleration.

 

Mer information om detta finns på sid 57-59 i din lärobok.