Online College Courses for Credit

+
Fy2 Atomens elektronstruktur - Bohrs modell (Impuls2 s.274-278)

Fy2 Atomens elektronstruktur - Bohrs modell (Impuls2 s.274-278)

Rating:
Rating
(0)
Author: Håkan Nygård
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Fyra atommodeller

I början av 1900-talet utvecklades fyra modeller av atomen:

1)   ca år 1900 tänkte sig J.J. Thomson elektronerna i en atom som russin i en kaka, d.v.s jämnt utspridda i atomen.

____________________________________________________________________

2)   1911 upptäckte Rutherford att atomen består av en kärna och elektronerna kretsar runt kärnan

____________________________________________________________________

3)   1913 förklarade Bohr att elektronerna i väteatomen rör sig i bestämda banor runt kärnan

____________________________________________________________________

4)   ​1926 utvecklade bl.a. Schrödinger en atommodell för atomer med flera elektroner.

 

 

 

 

 

Fyra modeller

of

Atommodellerna

of

Bohrs modell för väteatomen 1913

Enheten elektronvolt i atomens eneginivådiagram

Sammanfattning av energinivådiagram för atomen

Klicka på länken och testa simuleringen