Online College Courses for Credit

+
Fy2 Elektromagnetiska vågor intro och repetition mekaniska vågor

Fy2 Elektromagnetiska vågor intro och repetition mekaniska vågor

Author: Jacob Linder
Description:

Målet med denna tutorial är att lära sig om vågor reflektion, få möjlighet att repetera in delar angående mekaniska vågor samt att få en introduktion till ljusets vågnatur

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

En prezi för vågor

Denna prezi tar upp mycket repetition samt lite nytt.
Slide
2-6 Reflektion (Nytt se detta)
8-11 Brytning (Repetition, se detta om du behöver)
13-17 Diffraktion (Repetition, se detta om du behöver)
19-24 Interferens (Repetition, se detta om ni behöver)
26-40 Stående vågor (Repetition, se detta om ni behöver)
42-49 Ljus (Nytt se detta)