Online College Courses for Credit

+
Fy2 Lite om kvantmekanik och olika atomspektra (Impuls2 s.279-285)

Fy2 Lite om kvantmekanik och olika atomspektra (Impuls2 s.279-285)

Author: Håkan Nygård
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Kvantmekanik

1913 utvecklade Bohr en modell för H-atomen, en atom med bara en elektron.

Men teorin räckte inte till för att förklara atomer med fler än en elektron, då krävdes en ny teori -

kvantteorin / kvantmekaniken.

Denna teori utvecklades efter att Louis de Broglie 1924 presenterat materievågor - även

partiklar uppvisar vågegenskaper. 

Kvantmekaniken utvecklades av bl.a. Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Bohr.

 

Fyra atommodeller

of

För att hitta elektronbanorna för atomer med flera elektroner fick man införa kvanttal

Olika spektra

Atomer kan sända ut olika våglängder och då ser vi olika spektra:

a)  kontinerligt spektrum - från fasta ämnen t.ex. glödlampa (med glödtråd)

 

b)  linjespektrum = emissionsspektrum - från enatomiga gaser, t.ex. H, He, Ne, Ar

 

c)  bandspektrum - från tvåatomiga gaser, t.ex. O subscript 2 space comma space N subscript 2

 

​d)  absorptionsspektrum - t.e.x solspektrumet

Spektrum

of