Online College Courses for Credit

+
Fy2 Partiklar uppvisar vågegenskaper (Impuls2 s.269-273)

Fy2 Partiklar uppvisar vågegenskaper (Impuls2 s.269-273)

Rating:
Rating
(0)
Author: Håkan Nygård
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Vad hände kring år 1900?

Partiklar uppvisar vågegenskaper

Du har sett att elektromagnetiska vågor (ljus) både kan ses som en vågrörelse och en partikel (foton). Ljuset har en våglängd lambda och även en rörelsemängd p equals h over lambda,  (trots att en foton saknar massa har den alltså en rörelsemängd, men denna rörelsemängd kan inte skrivas  p equals m v utan beräknas p equals h over lambda).

1924 föreslog Louis de Broglie att formeln p equals h over lambdaäven gäller för partiklar, d.v.s partiklar har en våglängd: lambda equals h over p equals fraction numerator h over denominator m v end fraction.

Dessa vågegenskaper för partiklar, "materievågor", märks bara för mycket små partiklar som till exempel elektroner, protoner och neutroner.

1927 bekräftades de Broglies hypotes då fysikerna Davidsson, Germer och Thomson undersökte hur elektroner studsar mot en metallfolie. De kunde bara förklara sitt experiment om de såg elektronen som en våg!  de Broglie fick Nobelpriset 1929.

 

Nu kunde fysikerna börja att se elektronerna runt atomkärnan som en vågrörelse. Det gjorde det möjligt att förklara hur större atomer var uppbyggda - kvantmekaniken utvecklades.

 

 

 

 

de Broglie våglängd

Se elektroner uppträda som en våg...