Online College Courses for Credit

+
Introducció. Notació matemàtica

Introducció. Notació matemàtica

Author: Ramon Eixarch
Description:

Inbtroducció a la simbologia matemàtica bàsica

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 32 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Introducció

L'adquisició de competències en estudis d'enginyeria requereix el coneixement de la nomenclatura cientificotècnica així com certa facilitat en la manipulació de conceptes matemàtics. Per això, és necessari dominar les seves tècniques i conceptes bàsics, moltes vegades ja tractats a secundària i batxillerat, abans d'abordar les assignatures pròpies de la titulació que es vol cursar. 


En aquest curs es proporcionaran les tècniques i conceptes bàsics de l'àlgebra lineal i el càlcul, amb una orientació pràctica i aplicada, amb la finalitat de garantir la preparació adequada per a superar moltes de les assignatures de la titulació. 

Seria bo que abans d'iniciar l'estudi coneguessis la simbologia matemàtica bàsica.

Notació matemàtica

of