Online College Courses for Credit

+
Протоколи (IP и TCP)

Протоколи (IP и TCP)

Rating:
Rating
(0)
Author: Nina Radulovic
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

310 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Видео објашњење на енглеском

TCP/IP протокол

- (енгл. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

- интернет протокол садржи информације о адресирању, чиме се постиже да сваки мрежни уређај (рачунар, сервер, радна станица, интерфејс рутера) који је повезан на интернет има јединствену адресу и може се лако идентификовати у целој интернет мрежи, а исто тако садржи контролне информације које омогућују пакетима да буду прослеђени (рутирани) на основу познатих IP адреса

​​- развијен је 1970их у оквиру АРПАНЕТ рачунарске мреже, уједно и претече интернета

- скуп протокола развијен да омогући умреженим рачунарима да деле ресурсе путем мреже

- број ових протокола се свакодневно повећава, а најбољи сведок томе је њихов значај у рачунарским телекомуникацијама

TCP - Transmission Control Protocol

TCP се користи за пренос података од апликације до мреже.

TCP је одговоран за поделу податка на IP пакете пре слања и поновног повезивања IP пакета у целину при пријему. Корекцију податка при преносу на Интернет/Интранет обавља TCP протокол.

IP - Internet Protocol

IP брине о комуникацији са другим рачунарима.

IP је одговоран за слање и пријем пакета података на Интернету.

IP не заузима комуникациону линију између два рачунара. IP смањује потребу за мрежним линијама. Свака линија може бити кориштена између више различитих рачунара у исто време. Са IP се изводи размена порука (или других података) у мале независне пакете и они се шаљу између рачунара путем Интернета. IP је одговоран за "РУТИРАЊЕ" /ROUTING/ сваког појединачног пакета на тачно одредиште.

- TCP/IP


TCP/IP значи да TCP и IP раде заједно.

TCP/IP је комукациони протокол за Интернет, пренос и пријем података на Интернету је базиран на TCP/IP протоколу.

Ваш претраживач /BROWSER/ и сервер користе TCP/IP да би се повезали на Интернет. Претраживач /BROWSER/ користи TCP/IP да би приступио серверу. Сервер користи TCP/IP да би послао HTML назад на претраживач /BROWSER/.

Ваш e-mail користи TCP/IP. Ваш e-mail клијент користи TCP/IP да се повеже на Интернет за слање и пријем email-a.

Ваша Интернет адреса је TCP/IP. Ваша Интернет адреса "152.132.159.165" је део стандардног TCP/IP протокола (као и ваше име домена /DOMAIN NAME/).