Online College Courses for Credit

+
Komunikacioni uredjaji

Komunikacioni uredjaji

Rating:
Rating
(0)
Description:

Komunikacioni uredjaj:
Uređaj na koji se povezuje komunikacioni medijum. 
Sadrži priključke za mrežne kablove ili antenu ukoliko je u pitanju bežični prenos.
Može biti u sklopu računara – u obliku kartice (modem, mrežna kartica) ili samostalan (router, swich, hub, gateway).

 

Komunikacioni uređaji:

 


1. MODEM
   Vrsi konverziju digitalnih u analogne signale modulacija, i obrnuto –demodulacija.


 
2. MREŽNA KARTICA
     Može biti integrisana u matičnu ploču, neinegrisana ili PCMCIA (za notebook računare)

3. HAB (HUB) 
     Spaja više uređaja i tako pravi mrežu između dva ili više računara.


4. SVIČ ( SWITCH)
      Spaja više računara u mrežu i upravlja protokom podataka  

5.  RUTER ( ROUTER)
       Povezuje dve različite mreže i prosleđuje podatke sa jedne na drugu mrežu.


6. Gateway 
      Povezuje dve računarske mreže koje koriste različiti komunikacioni protokol. 


7.  Firewall 
      Hardver koji ima ulogu da spriječi nepropisni prenos podataka preko mreže. Može biti dio nekog drugog
      komunikacionog uređaja.


Резултат слика за firewall

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial