Online College Courses for Credit

+
Komunikacioni uredjaji

Komunikacioni uredjaji

Rating:
Rating
(0)
Author: Peter Colic
Description:

Ovaj tutorial je tu da vas upozna sa razlicitim uredjajima koji se koriste u povezivanju racunara.

Osnovni komunikacioni uredjaji u racunarskim mrezama

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Modem

skraćenica od MODulate/DEModulate i ona je ime za uređaj koji modulira analogni nosač signala (kao zvuk), i koji isto tako demodulira - dekodiradigitalni signal sa analognog nosača. Modem je iz računara najčešće spojen na telefonsku liniju, ali moguće je spojiti modem na bilo koji podatkovni kabal ili na bežični nosač signala.

Ruter

mrežni usmerivač (engl. Router) je računarski uređaj koji služi za međusobno povezivanje računarskih mreža. On ima funkciju da za svaki paket podataka odredi putanju -rutu kojom treba taj paket da ide i da taj isti paket prosledi sledećem uređaju u nizu.

Switch

je uređaj koji upravlja protok podataka između dijelova lokalne mreže (LAN). Za razliku od hub-a, switch dijeli mrežni promet te ga šalje na određena odredišta, dokhub šalje podatke na sve uređaje koji su u mreži. Koristi se za mreže srednje veličine, jer je bolji i efikasniji od hub-a.

HUB

centralni uređaj za povezivanje računara u zvjezdastu topologiju, i dijeli se na aktivne i pasivne hubove. Pasivni razvodnik ni na koji način ne obrađuje podatak. Aktivni razvodnik obnavlja signal (ponekad se naziva repetitor) i održava potrebnu snagu signala. Neki razvodnici također mogu preuzeti ulogu mrežnih mostova, usmjerivača ili skretnica.

Firewall

Firewall ima zadatak da kontroliše protok podataka između različitih zona u računarskoj mreži. Obično se Internet zona smatra nesigurnom, dok se lokalna mreža smatra relativno sigurnom. Najbitniji cilj je ostvarivanje normalnog odnosa između ove dvije zone tako da jedna ne naškodi drugoj.

Mrežna kartica

Moderne matične ploče obično na sebi imaju integrisan mrežni čip i priključak, ali također postoje i mrežne kartice koje se ubacuju u PCI utor. Danas se rjeđe viđaju odvojene mrežne kartice, obično se uzima dodatna kartica (uz integrisanu) zbog mogućnosti priključivanja više mrežnih uređaja (npr. ADSL modem (Ethernet) i mrežni hub), iako neke matične ploče dolaze i sa dva čipa, odnosno priključka.