Online College Courses for Credit

+
Korrelation och Regressionsanalys

Korrelation och Regressionsanalys

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att lära sig hur man Gör en Regressionsanalys för hand samt vad en regressionsanalys och korrelation är. Efter detta ska uppgifterna i boken om korrelation och regressionsanalys kunna lösas, och då i första hand uppgifterna på nivå 1.

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

46 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 33 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Efter du gjort denna tutorial så ska du lämna in en sammanfattning vad du lärt dig

Detta ska lämnas till din lärare och Jacob Linder använder sig av ett googleformulär för detta.