Online College Courses for Credit

+
Lösa ekvationer grafiskt med TI-räknare (SWE)

Lösa ekvationer grafiskt med TI-räknare (SWE)

Rating:
Rating
(0)
Author: Johan Falk
Description:

​Efter den här genomgången ska du:

  • kunna hitta skärningspunkten mellan två funktionsgrafer
  • veta hur du kan hitta vilket x-värde som ger ett visst funktionsvärde, exempelvis vilket x som ger y(x) = 10
  • kunna lösa ekvationer grafiskt med hjälp av TI-räknare
(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

TI-82 och TI-83 del 7 - Funktionsvärden och skärningar mellan funktionsgrafer

Den här videon visar hur du kan använda räknaren för att hitta skärningspunkter mellan två grafer.

Source: Johan Falk