Online College Courses for Credit

+
Ma1a,b,c Komplementhändelser

Ma1a,b,c Komplementhändelser

Rating:
Rating
(0)
Author: Jacob Linder
Description:

Mål:

Att kunna ange komplementhändelse till en given händelse

Att kunna avgöra när det är lämpligt att använda sig av komplementhändelsen för att beräkna en sannolikhet

Att kunna använda komplementhändelser för att beräkna sannolikheter

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Välj en av de tre övre videorna, för att se ett exempel se nedre videon

Välj den video av de tre övre som passar dig bäst, titta sedan på den nedersta videon för att få se ett räkneexempel.

Exempel Komplementhändelse Matteskolan