Online College Courses for Credit

+
Ma5 Repetition av talteori

Ma5 Repetition av talteori

Author: Jacob Linder
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 26 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Principala resten

Begreppet kvot används i samband med division; när man vill dividera två heltal a och b med varandra så söker man ett heltalq och en rest r sådan att

a=b q+r.

Här kallas q för kvoten då a divideras med b och r kallas resten. Om resten väljs som det minsta möjliga positiva heltal som uppfyller detta samband så kallar man motsvarande värden på q och r för den principala kvoten respektive denprincipala resten. Exempelvis så blir kvoten 3 då 7 divideras med 2 och resten blir 1, eftersom

7=2 3+1.

Detta betyder bland annat om man vill dela 7 kakor lika på 2 personer så får var och en personerna 3 kakor var medan det blir 1 kaka över.

Minsta gemensamma multipel