Online College Courses for Credit

+
Mer balansering og litt om oktettregelen

Mer balansering og litt om oktettregelen

Rating:
Rating
(0)
Description:

Leksjonen utvider balanseringsbegrepet og tar for seg litt om edelgasser. Siste del, Professor Lur er ment å vekke elevenes nysgjerrighet

Balansering av ligninger og repetisjon av oktettregelen. Professor Lur lurer på hvorfor noen grunnstoff ikke så lett vil reagere. Kan du hjelpe ham

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Balansering av reaksjonsligninger

Tar for seg balansering av enkle ligninger og begreper knyttet til balansering. Oktettregel repeteres.

of

Source: Eureka! 9 Cappelen 2012 Oslo, notater av Bjørn-Erik Skjøren

Professor Lur og mangel på reaksjon

Bruke innlærte prinsipper og det periodiske system for å forklare hvorfor bl.a. Ne og Ar ikke danner kjemiske forbindelser

of

Source: Bjørn-Erik Skjøren Sarpsborg 2013