Online College Courses for Credit

+
Normalfördelning

Normalfördelning

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att lära sig normalfördelning och använda kunskaperna till att lösa uppgifter i din lärobok om normalfördelning.. Börja med lättare uppgifter för att sedan fortsätta med de lite svårare.

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

46 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 33 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Förkunskaper

För att förstå Normalfördelning krävs en del förkunskaper.

Det viktigaste att ha koll på är medelvärde och standardavvikelse.

Normalfördelning

Sammanfatning ska nu göras

 Ge din lärare en sammanfattning på vad du lärt dig på det sätt som ni brukar göra.