Online College Courses for Credit

+
PERATUSAN(Nota)

PERATUSAN(Nota)

Author: Khairunmisa Jamil Khir
Description:

Memberi pengetahuan mengenai peratus dan bagaimana mendapat peratus daripada nombor bulat, perpuluhan dan cara mengira peratus.

Pelajar akan dapat menyelesaikan masalah berkaitan peratus yang melibatkan perpuluhan dan nombor bulat.

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 33 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Peratus

Nota 1

1.

Menukar no. perpuluhan dalam 2 tempat perpuluhan kepada peratus.

 

Contoh: 0.35 =  35  

                            100

                

                     = 35%

 

2.

Menukar no. perpuluhan dalam 1 tempat perpuluhan kepada peratus.

 

Contoh: 0.2    = 20

                           100                           

                       = 20%

 

3.

Menukar no. bulat kepada peratus.

 

Contoh: 6   = 600

                        100

                     =  600%

Nota 2.

1. Mencari nilai bagi peratus daripada suatu nilai tertentu.

 

Contoh:  35% daripada RM150 =  35 X RM150

                                                           100

 

                                                  =   RM52.50

 

2. Apabila mencari peratus sebahagian daripada suatu nilai ,kedua-dua kuantiti itu mesti mempunyai unit yang sama.

 

Contoh:1. Berapa peratuskah  100g daripada 1kg?

 

              100 g  x    100% (tukar unit kg kepada g, di mana 1kg = 1000g)

             1000g

 

            =  10%

 

Contoh 2: Berapa peratuskah 40 sen daripada RM2?

                 

 

           =40 sen x 100 (tukar unit RM kepada sen, di mana RM 1 = 100sen)

             200 sen

          =  20%

 

Nota 3.

  1. Perkataan ‘daripada’ dan kaitannya dengan symbol darab (X) perlu

dijelaskan selalu kepada pelajar apabila berhadapan dengan masalah

peratus.

 

  1. Perlu diingat bahawa nilai peratus daripada satu kuantiti bersamaan

dengan nilai peratus itu didarab dengan kuantiti itu. 

Contoh: 

Berapakah 10 % daripada RM 200 

= 10/100 x 200

= RM20

 

3.      Jelaskan kepada pelajar kedua-dua sifar pada penyebut dan kuantiti boleh

dimansuhkan.

 

  1. Nilai atau kuantiti yang dicari boleh ditentukan dengan cepat secara

berikut: 

= 10/100 x 200 = 10 x 2

= RM20

 

Nota 4.

Penyelesaian masalah harian melibatkan konsep pecahan dan peratus. 

1.

Antara soalan yang ditanya dalam UPSR bagi matapelajaran matematik ialah penyelesaian masalah harian melibatkan konsep pecahan dan peratus.

 

2.

Untuk menjawab soalan-soalan berkaitan penyelesaian masalah, beberapa langkah atau strategi perlu dilaksanakan untuk memastikan jawapan adalah tepat dan mematuhi kehendak soalan.

 

3.

Langkah atau strategi yang perlu dilaksanakan adalah seperti berikut:

i) Mengenalpasti maklumat yang diberi

ii) Mengenalpasti maklumat yang dikehendaki

iii) Menentukan operasi matematik yang diperlukan

iv) Membuat langkah pengiraan

v) Memberi jawapan

 

Contoh soalan dan penyelesaian

Dalam satu ujian, Fatimah dapat menjawab 40 daripada 50 soalan.  

Berapa peratuskan markah yang diperolehinya dalam ujian tersebut?

 

Langkah Penyelesaian

1. Maklumat yang diberi

        Fatimah dapat menjawab 40 daripada 50 soalan.                          

  

2. Maklumat yang dikehendaki

  Peratus markah yang diperolehi dalam ujian tersebut. 

 

  1. Operasi

Pendaraban

 

  1. Langkah Pengiraan

           40 X 100%
            50 

          = 80%

  

  1. Jawapan

Peratus markah yang diperolehi dalam ujian ialah 80%