Online College Courses for Credit

+
Додавање сенке у Photoshop-у / Photoshop: Adding shadow

Додавање сенке у Photoshop-у / Photoshop: Adding shadow

Description:

На крају ове лекције, ученици ће активирати ​раније стечена знања рада у Photoshop-у и применити их на конкретном задатку.

At the end of this lesson, students will activate previously acquired knowledge in Photoshop and apply it to a specific task.

Конкретан наставни задатак - додавање сенке објекту, представља начин провере раније научених вештина кроз конкретан задатак.

Ученици већ поседују сва потребна знања да овај задатак изврше. Ипак, до циља могу стићи различитим путевима. Који ће одабрати, превасходно зависи од способности рашчлањивања проблема и уочавања нејефикаснијих решења/техника које треба применити.

The specific learning task - adding a shadow to an object, is way of checking previously learned skills through a specific task.

Students already possess the knowledge required to perform this task. However, the goal can be reached in different ways. Which way will they choose, depends primarily on the ability of decomposition problems and identifying the most effective solutions/ techniques to be applied.

(more)
See More

Try Sophia’s Art History Course. For Free.

Our self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

26 Sophia partners guarantee credit transfer.

308 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Додавање сенке објекту

На располагању су вам две слике. На првој је девојка, а иза ње бела позадина.

Да би слика била реалистичнија, додата јој је сенка. 

Ваш задатак је да, користећи само прву слику, додате девојци сенку!

            

Радни материјал

Преузмите слику и обрадите је у Photoshop-у тако што ћете девојци додати сенку.

За ученике којима је потребна помоћ

Молим вас да, пре него што преслушате понуђени аудио материјал, сами размислите о могућим начинима решавања задатог проблема. Уверавам вас да поседујете СВА потребна знања!
Ако се ипак осећате несигурно, чак и после консултација са друговима, предлажем вам следеће: преслушајте аудио запис и покушајте да урадите задатак!

Последња могућност...

Као последњу могућност за помоћ, РЕШИТЕ КВИЗ!

Он се налази у горњем десном углу овог упутства. Направљен је са намером да вас усмери на пут којим треба да прођете да би девојка добила своју сенку.

Садржи следећа питања:

- У више наврата, у оквиру различитих вежби, радили смо са слојевима. Како се додаје нови слој који је копија постојећег слоја?

- Како да Background слој претворимо у "обичан" слој?
- Да ли је могуће, коришћењем алатке кантица (Paint Bucket), обојити део или читаву фотографију одабраном бојом?
- Помоћу које опције је могуће трансформисати одабрани (селектовани) део слике?
- Који филтер користимо када хоћемо да добијемо ефекат замућене слике?
- У вежби "Основе о слојевима", користили смо алатку Gradient Tool. Она је послужила за креирање...