+
Селекције у Photoshop-у / Photoshop: Selections

Селекције у Photoshop-у / Photoshop: Selections

Description:

На крају ове лекције ученици ће:

- обновити рад у програму Paint

- овладати коришћењем алатки за селекцију у Photoshop-у (Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool, Lasso Tool, Magnetic Lasso Tool, Magic Wand Tool)

- овладати коришћењем алатки Move Tool и Crop Tool

- моћи да упореде рад у два програма за графику

 

At the end of this lesson, students will:
- renew working with Paint
- master the use of tools for the selection in Photoshop (Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool, Lasso Tool, Magnetic Lasso Tool, Magic Wand Tool)
- master the use of Move Tool and Crop Tool
- Be able to compare work in two programs for graphics

Радећи на истим наставним материјалима у два програма за графику (Paint-у и  Photoshop-у), ученици обнављају раније стећена знања и освајају нова. 

На крају 2 школска часа, колико траје ова тема, ђаци ће моћи компетентно да упореде два програма и наведу јаке и слабе стране и једног и другог.

 

Working on the same learning materials in two graphic programs (Paint and Photoshop), students renew previously acquired knowledge and win new ones.
At the end of 2 school classes, how long is this subject, students will be competent to compare the two programs, and indicate strengths and weaknesses of both.
(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Добри стари Paint

Користећи познат систем рада, преузмите и прерадите почетну слику, али овог пута у Paint-у. 

 

Селекције у Photoshop-у

А сада, да видимо како тај исти посао изгледа у Photoshop-у. Покушајте да, гледајући видео упутство, закључите каквих све алата за селекцију има у Photoshop-у...

Покушајте сами...

Погледајте почетну и крајњу слику, преузмите почетну.  Покушајте да, у Photoshop-у, пређете пут од почетне до финалне.

Размислите о алатима које ћете на том путу користити.