+
Problem Belirleme ve İhtiyaç Analizi

Problem Belirleme ve İhtiyaç Analizi

Author: Oguzcan Yavas
Description:

Bu ünite ile öğrenciler:

  1. Problem analizinin ihtiyaç değerlendirmedeki yerini açıklar.
  2. İhtiyaç değerlendirme kavramını açıklar.
  3. İhtiyaç değerlendirmenin öğretim tasarımı içerisindeki önemini anlatır.
  4. İhtiyaç değerlendirme aşamalarını karşılaştırmalı olarak inceler.
  5. Bilgi toplama araçlarını özelliklerine göre karşılaştırır.

Bir öğretim tasarımına başlamadan önce yapılması gereken ilk şey problem durumunun belirlenmesi ve ihtiyaç analizidir. Gerçekten planlanan öğretim tasarımına ihtiyaç olduğu tespit edilirse, öğretim tasarımına başlanabilir.

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

264 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Problem Analizi ve İhtiyaç Değerlendirme

Öğretim Tasarımı - Problem Analizi ve İhtiyaç Değerlendirme

Source: Oğuzcan Yavaş ve Hamdi Alanay tarafından.

Öğretim Tasarımı - İhtiyaç Analizi Sunum 2

Dr. Feza Orhan tarafından hazırlanan Öğretim İhtayacının Belirlenmesi sunumu.

Full Screen