+
Правоугли координатни систем у равни / Rectangular coordinate system in the plane

Правоугли координатни систем у равни / Rectangular coordinate system in the plane

Author: Marija Gajić
Description:

 

На овом часу, ученици треба да:
o усвоје појам правоуглог координатног система и појам координатне равни и њених делова;
o схвате придруживање уређених парова реалних бројева тачкама координатне равни и обрнуто;
o умеју да врше наведена придруживања.
 
After this class, students should:
- adopt the concept of the rectangular coordinate system and the concept of coordinate plane and its parts;
- understand the association of ordered pairs of real numbers points of the coordinate plane, and vice versa;
- know how to perform the specified association.

 

У првом делу часа ученици гледају пројекцију ППТ презентације. Преко презентације, ученици се упознају са елементима координатног система (осе, квадранти, координате, координатни почетак) и кроз пар једноставних задатака, које решавају пратећи презентацију, утврђују стечена знања о координатном систему. У овом делу часа ученици се упознају и са биографијом Рене Декарта и његовим радом. Након приказивања презентације ученици добијају радне листове који се састоје од четири задатака:

1. Да са дате слике одреде ком квадранту или оси припада нека тачка
 
2. Да на слици пронађу тачку на основу задатих координата
 
3. Да одреде координате тачака приказаних у координатном систему
 
4. Да у координатни систем уцртају тачку задату својим координатама.
 
 
In the first part of the class, the students watch the PPT slide presentations. Through presentations, students become familiar with the elements of the coordinate system (axis, quadrants, coordinates, the origin) and in a few simple tasks that resolve following presentation, identify the acquired knowledge of the coordinate system. In this part of the class, the students familiarize themselves with biography and Rene Descartes and his work. after showing presentations students receive worksheets consisting of four tasks:
 
First In order to determine the figures which quadrant or axis belongs to a point
 
Second To find a point in the image based on the set of coordinates
 
3rd To determine the coordinates of the points shown in the coordinate system
 
4th To the coordinate system plotted point given its coordinates.

 

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

264 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Правоугли координатни систем у равни

Гледајући презентацију, упознаћете се са елементима координатног система (осе, квадранти, координате, координатни почетак) и кроз пар једноставних задатака, које ћете решавати пратећи презентацију, утврдићете стечена знања о координатном систему.
Упознаћете се и са биографијом Рене Декарта и његовим радом.

Полибијев квадрат

Full Screen