+
Regressionsanalys på Räknaren (Texas TI82)

Regressionsanalys på Räknaren (Texas TI82)

Description:

Genomföra en linjär regression med hjälp av räknaren.

 

En steg för steg instruktion för att plotta dina mätvärden. Samt genomföra en linjär regression (linjäranpassning) till dessa värden.

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

264 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Plota mätdata och genomför en linjärreggression på räknaren

Steg för steg beskrivning hur man gör en graf med mätdata i punktform (x,y). dvs
x | y
2 | 5
4 | 6
5 | 7

Samt hur man sedan genomför en linjärreggression på denna data.

Source: Anders Grönqvist created with camstudio and Virtual Texas Calculator (VTI)

Pdf med de instruktioner som används i filmen

Full Screen

Source: Anders Grönqvist create with onenote