Online College Courses for Credit

+
Standardavvikelse och varians

Standardavvikelse och varians

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att förstå vad Standardavvikelse och varians är samt att kunna räkna uppgifter i boken angående detta. I Exponent 2c första upplagan, örsta tryckningen finns dessa uppgifter på sid 245 samt 246. Öva 1 är delmål 1, en av uppgifterna 6043, 6044 är att betrakta som bonus

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Förkunskaper

Innan denna lektion gås igenom är det viktigt att man vet vad nedanstående är.

Medelvärde

Median

Typvärde

Kvartilavstånd

​Lådagram

Standardavvikelse och varians