+
Statistiska metoder 5 Rapportering

Statistiska metoder 5 Rapportering

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att lära sig hur man skriver en rapport efter en statistisk undersökning samt att genomföra detta

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

27 Sophia partners guarantee credit transfer.

245 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 21 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Titta på första klippet angående Rapportering av statistisk undersökning

Sammanfattning till lärare

Lämna nu in en sammanfattning på vad du lärt dig till din lärare på det sätt som ni kommit överens om