Online College Courses for Credit

+
Мобилна апликација "Бојанка"

Мобилна апликација "Бојанка"

Description:

Циљ: Програмирање мобилне апликације „Бојанка“ у програмском језику App Inventor 2, на онлајн платформи ai2.appinventor.mit.edu.

 

Специфични циљеви:

  • Упознавање ученика са компонентом Платно (Canvas) и подешавањем њених својстава (дизајн) и понашања (програмирање)
  • Упознавање ученика са компонентом Клизач (Slider) и подешавањем њених својстава (дизајн) и понашања (програмирање)
  • Практиковање техника чувања и дељења мобилних апликација креираних у App Inventor 2
  • Развијање логичког мишљења
  • Развијање способности анализе и синтезе проблемске ситуације/задатка
  • Стварање производа (мобилне апликације) који има употребну вредност у реалном животу и која може бити основа за даље усавршавање у овој области
  • Развијање креативности

На основу акционог истраживања „Мобилни уређаји у Нушићу“, спроведеног у ОШ“Бранислав Нушић“ у Београду, утврђено је да 79% осмака поседује и функционално користи паметне телефоне. Већина њих (93%) поседује телефоне са Андроид оперативним системом. На питање да ли би волели да се упознају са начином креирања мобилних апликација, 88% процената свих осмака је одговорило потврдно.

Као одговор на потребе ученика и процену места и значаја индустрије мобилних апликација, осмишљени су уводни часови у област програмирања мобилних апликација. Коришћена је бесплатна он-лајн платформа за израду мобилних аликација AppInventor2 (http://ai2.appinventor.mit.edu/) намењена изради мобилних апликација за Андроид мобилне телефоне и уређаје.

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

311 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Дизајнерско окружење

Корак 1 - дизајнирање апликације Бојанка

Које елементе једна електронска бојанка може да садржи?
Откријте једно од могућих решења.

Окружење за програмирање

Корак 2 - програмирање апликације Бојанка

Научите како да, превлачењем прста преко екрана, цртате линије.

Корак 3 - програмирање апликације Бојанка

Научите да притиском на дугме одређене боје цртате линије те боје.
Не заборавите ни електронску гумицу...

Резервисано за хероје :)

Упознајте се са варијаблама у App Inventor-у. Верујте ми на реч, то је скоро па херојски чин :)