Online College Courses for Credit

+
Самостално до нове мобилне апликације

Самостално до нове мобилне апликације

Description:

Циљ: Програмирање мобилне апликације „Лоптица“ и/или апликације по сопственој замисли у програмском језику App Inventor 2, на онлајн платформи ai2.appinventor.mit.edu.

 

Специфични циљеви:

  • Регрутовање раније стечених знања, њихово редизајнирање и стављање у нови контекст
  • Практиковање техника чувања и дељења мобилних апликација креираних у App Inventor 2
  • Развијање логичког мишљења
  • Развијање креативности
  • Развијање способности анализе и синтезе проблемске ситуације/задатка
  • Стварање производа (мобилне апликације) који има употребну вредност у реалном животу и која може бити основа за даље усавршавање у овој области
  • Развијање сарадничких односа и одговорности за тимски рад

На основу акционог истраживања „Мобилни уређаји у Нушићу“, спроведеног у ОШ“Бранислав Нушић“ у Београду, утврђено је да 79% осмака поседује и функционално користи паметне телефоне. Већина њих (93%) поседује телефоне са Андроид оперативним системом. На питање да ли би волели да се упознају са начином креирања мобилних апликација, 88% процената свих осмака је одговорило потврдно.

Као одговор на потребе ученика и процену места и значаја индустрије мобилних апликација, осмишљени су уводни часови у област програмирања мобилних апликација. Коришћена је бесплатна он-лајн платформа за израду мобилних аликација AppInventor2 (http://ai2.appinventor.mit.edu/) намењена изради мобилних апликација за Андроид мобилне телефоне и уређаје.

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

26 Sophia partners guarantee credit transfer.

308 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

AI2 карте

Помоћу раније стечених знања и App Inventor 2 карата покушајте да креирате нову мобилну апликацију. Нека вам карте послуже као инспирација и путоказ.
Предлог 1: креирајте апликацију "Лоптица" у којој ће се огурнута лопта одбијати о ивице екрана и летети преко њега.
Предлог 2: смислите нешто сами! Претворите своју замисао у функционалну мобилну апликацију.
Креирану апликацију, тј. њену .apk датотеку пошаљите на katarina.aleksic@gmail.com.

of