Online College Courses for Credit

+
Изработка на проекти и нивно презентирање со апликацијата прези

Изработка на проекти и нивно презентирање со апликацијата прези

Description:

Учениците да се оспособат за изработка на целосен проект и негова презентација со апликацијата прези
Учениците да се оспособат за изработка на мултимедијална презентација во апликацијата прези
Да се подигне свеста кај учениците за побезбедно користење на интернетот преку истражување за соодветни теми и изработка на проекти

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Вашата задача е да изработите проект на одредена тема и да изработите презентација во иститот користејки ја апликацијата прези.

Да се потсетиме на основните елементи и фази за изработка на еден проект и темите за кои вие ќе истражувате преку следната презентација 

Инструкции за изработка на проектот

Source: CREATED BY JASMINA GACOVSKA USING www.prezi.com

www.prezi.com (Софтвер за изработка на презентации, апликација која ви помага да ги организирате и споделите Вашите идеи.)

 

Како се изработува презентација во прези?

Source: CREATED BY JASMINA GACOVSKA USING www.prezi.com

Листа за самооценување на проектната активност

Source: CREATED BY JASMINA GACOVSKA

Споделете ги вашите искуства (коментирајте) од користењето на прези апликацијата на следниот блог

www.podinformatika.blogspot.com

Што најмногу ви се допадна во оваа аликација?
Дали ви беше лесна и интересна за работа?
Што мислите што е подобро во апликацијата прези ако ја споредите со останати програми за изработка на презентации (на пр. Open Office Impress, MS Power Point) ?

Source: CREATED BY JASMINA GACOVSKA USING www.blogspot.com