+
Мерење агли. Агломер

Мерење агли. Агломер

Rating:
Rating
(0)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Мерење на агли. Агломер

Цели на часот

Ученикот треба да:

  • објаснува што е агломер
  • ја дефинира основната единица за мерење на агли
  • ја објаснува постапката за мерење на големина на агол
  • мери агол со агломер
  • ја објаснува постапката за цртање на агол со дадена големина
  • црта агол со дадена големина

 

Работен лист за учениците

Учениците го користат дадениот работен лист претходно подготвен од наставникот и ја користат дадената интернет страница за учење и самооценување

Full Screen

Оценување на учениците

- самооценување на учениците  ( со користење на дадената апликација на интернет)

- оценување од наставникот ( со користење на зачуваните слики на Desktop со име на секој ученик)