+
Графичко собирање на отсечки

Графичко собирање на отсечки

Rating:
Rating
(0)
Author: Zaklina Peeva
Description:

Учење на учениците за графичко собирање на отсечки.

1. Се цртаат отсечките а и b кои сакаме да ги собериме.

2. Се црта полуправа OY.

3. Се мери отсечката a со шестар и се пренесува на полуправата ОY со тоа што почетокот на отсечката а се совпаѓа со точката O.

4. Се мери отсечката b со шестар и се пренесува на полуправата OY талка што почетната точка на отсечката b се совпаѓа со крајната точка на отсечката а.

5. Збирот на отсечките а и b е отсечка а+b чиј почеток е во точката O, а крај во крајната точка на отсечката b.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial