Online College Courses for Credit

+
Средња брзина

Средња брзина

Author: Dejan Milunović
Description:

Средња брзина представља појам који се свакодневно користи и примењује, али није увек јасно дефинисан.

Након савладане наставне јединице ученици ће бити у стању да:

  • дефинишу појам средње брзине;
  • израчунају средњу брзину тела које се креће;
  • примене рачунање средње брзине на кретања из свакодневног живота;
  • сарађују у групи на заједничком задатку.
(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 32 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Средња брзина представља просечну брзину којом се неко тело креће дуж одређеног пута. Најчешће се користи само њен интензитет и има статистички карактер.

Дефинише се као однос (количник) пређеног пута и времена потребног да се тај пут пређе. Ознака за средњу брзину је v subscript s r end subscript

Средњу брзину израчунавамо по формули:

v subscript s r end subscript equals S over t

При чему S представља пређени пут, а време за које се тај пут прелази.

У физици се величине изражавају у јединицама Si система, о чему смо већ говорили. Законска јединица за пређени пут је јединица за дужину, односно метар (m). Време изражавамо у секундама (s). На основу овога и формуле за средњу брзину сада можемо и да изведемо јединицу за средњу брзину. Она дакле треба да буде однос јединица за пређени пут и време:

open square brackets v subscript s r end subscript close square brackets equals fraction numerator open square brackets S close square brackets over denominator open square brackets t close square brackets end fraction equals m over s

Из овога видимо да је законска јединица за брзину метар у секунди (m/s).

Наравно да се и пређени пут и време могу мерити и другим јединицама као што су на пример километар, центиметар или минут и сат, али се при израчунавању средње брзине ове јединице морају претворити у законске јединице-метар и секунду.

Као што смо већ учили:

1km = 1000m ; 1m = 100cm

1h=60min=3600s; 1min=60s

Задатак 1 - Израчунавање средње брзине три различита кретања

Пажљиво одгледајте видео прилог. У зависности од тога у којој се групи налазите потребно је да што тачније одрадите задатак.

Задатак

Потребно је да задатак 1 урадите у свесци и донесете га на следећи час. Такође је обавезно да на два посебна листа папира (величине листа из мале свеске) прецртате табелу са ознакама величина у коју сте уносили податке и да у њу упишете само бројчане податке које сте непосредно мерили и то:

  • За "пешаке" - Уписати податке за N, t(min), lsr
  • За "бициклисте" и "возаче" - Уписати S(km) и t(min)

Остала поља у табели треба оставити непопуњена подацима како би другови из групе вршили израчунавање.

Туторијал за одређивање растојања помоћу Гугл мапа

У овом кратком туторијалу ћу објаснити на који начин помоћу Гугл мапа можете добити оквирна растојања између било које дбе тачке на Земљи. Тачност је 100 метара, а мери се растојање дуж саобраћајница. Гугл мапе се налазе на адреси:
https://www.google.rs/maps

Како решавати рачунске задатке!?

Решавање рачунских задатака представља један од главних проблема. У овом туторијалу приказаћу кораке помоћу којих можете успешније решавати рачунске задатке

Задатак

Задатак 2 треба урадити у свесци и донети га на следећи час.

Уколико вам је потребна помоћ за решавање задатка обратите ми се преко секције за комуникацију - QUESTIONS AND ANSWERS.

Потребно је да након пређене лекције урадите квиз како би проценили успешност вашег учења.

Срећно!