Online College Courses for Credit

+
Växelström (s.188-191 Impuls 2)

Växelström (s.188-191 Impuls 2)

Author: Håkan Nygård
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

310 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Växelström

Nu ska du få lära dig om växelströmmen som finns i våra vägguttag. Se filmerna och svara på frågorna.

Magnetiskt flöde genom en roterande slinga

Hur gör man växelspänning?

Växelspänning ett exempel

Växelström och effektivvärde. Vad är u-topp i våra vägguttag? se filmen

Nu kan du svara på quizen ovan.

Lycka till!