Online College Courses for Credit

+
Verb och tidsformer i spanskan -lathund

Verb och tidsformer i spanskan -lathund

Description:

I slutet av den här lektionen kommer du att förstå hur man kan böja spanska verb i nutid, framtid och dåtid (perfekt). Du kommer att kunna svara på frågor om detta ämne och själv förklara till din klasskamrad hur ska man böja verben.

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

311 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

verb och tidsformer/spanska, del 1

Sammanfattning av kunskapskraven i slutet av åk 8.

Source: private, by me

Verb och tidsformer i spanska-lathund

förklaring om verbböjningen och tidsformer i spanska.

Test- verb och tidsformer i spanska

korta frågor om videons och ppt-s innehåll

Barbacoa med pågående form av verb

Vad behöver man om man ska beskriva ett foto. vad folk håller på att göra.

How do we describe photos using the present continuous in spanish.

Source: Catrin's mac