Online College Courses for Credit

+

lbrahima Jiang

Bio

CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN THUONG MAI GLOBEJSC
Ten cong ty viet tat :GLOBE.,JSC
Website: http://globejsc.vn
http://www.globejsc.vn
Cong ty TNHH GLOBE.JSC ra doi la mot buoc dot pha trong viec ung dung thuong mai dien tu vao cong viec cung cap hang hoa, dich vu truc tiep toi khach hang. Duoc su ho tro va hop tac voi nhung nha san xuat, phan phoi san pham di dau tai Viet Nam, GLOBE.JSC mang toi cho ban hang nghin mat hang san pham cua nhieu nhom nghanh hang, khach hang se co duco su lua chon vo cung phong phu da dang cua cac nhom nghanh hang nhu sau pham, dich vu va giai phap tong the bao gom THIET BI TIN HOC, THIET BI VAN PHONG, MAY VAN PHONG, NOI THAT VAN PHONG, VAN PHONG PHAM, VAT TU IN, TIEU HAO, THIET BI AN NINH, THIET BI SIEU THI….

Following (1)

Followers (0)